2% z daní

Fungujeme ako neziskovka a práve 2% su jedným z mála zdrojov príjmov, ktorými môžeme financovať našu činnosť. V prípade, že už máte príjemcu, ktorému prostredníctvom dvoch percent pomáhate, nemusíte čítať ďalej (jedna FO môže poukázať 2% len jednému prijímateľovi). Ak však nepoukazujete 2%, tieto peniaze prepadávajú a mohli by byť využité aj zmysluplnejšie.

Ako poukázať 2%?

1. Treba požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. 

Zamestnávateľ Vám potvrdí toto tlačivo: Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.  V tomto kroku získate prehľad o tom, akú daň ste za rok 2014 zaplatili (Riadok 03), 2% z tejto sumy zaokrúhlené na dve desatinné miesta predstavujú sumu, ktorou môžete pomôcť nášmu zboru, minimálna suma je 3.32€  

2. Tento rok sa mení spôsob poukazovania 2% pre náš zbor. Nakoľko sa nám neoplatí registrovať samostatne ako zbor (kvôli poplatku), posielajte, prosím, svoje 2% skautkám z 99 zboru. Sme s nimi dohodnutí, že našu časť 2% nám následne posunú, nezabudnite si teda nechať kópiu poukázania, aby sme tie peniaze potom od nich vedeli získať :)

Slovenský skauting, 99.zbor Žilina
Adresa: J. Fándlyho 9, 01001 Žilina
IČO: 37802402
Právna forma: Občianske združenie
Číslo účtu: 2300512023/8330 (Fio banka a.s)

3. Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2015 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2015 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Tlačivá je nutné dopraviť na príslušný daňový úrad, pod ktorý spadáte. V prípade Žiliny ich môžte doniesť aj nám (každoročne zbierame tlačivá od rodičov detí a nosíme to na daňový úrad aj hromadne).

4. Užívajte si pocit, že ste pomohli dobrej veci ;)

Na čo využívame 2%?

Z dvoch percent pokrývame naše náklady na celoročnú dobrovoľnícku prácu s deťmi: 

  • nákup nového zborového materiálu (sekery, hrnce, oprava stanov)
  • materiál na výlety a program na pravidelné schôdzky (odmeny, kancelárske potreby, cestovné...)
  • nájom klubovní a skladov