Registrácia

Registrácia do 12. zboru Scarabeus Zilina na rok  2014

Tak ako kazdý rok, aj tento sa do 31.1.2014 (Štvrtok) všetci ľudia, ktorí chcú byť v tomto roku členmi 12. zboru Scarabeus musia zaregistrovať.... S registráciou súvisia aj určité zmeny:

V roku 2013 sme bohužiaľ z ekonomických dôvodov súvisiacich najmä s prevádzkovými nákladmi na klubovne a skladové priestory boli nútení zvýšiť ročný členský príspevok na 50 €.

Spôsob platby:
Tento príspevok môžte zaplatiť buď naraz celý do 27.1.2014, alebo v dvoch splátkach po 25€, pričom

1.) prvá musí byť zaplatená do 27.1.2014
2.) druhá najnskôr do 15.5.2014

Zaplatiť môžte dvoma spôsobmi:

  1. v hotovosti svojmu oddielovému vodcovi, prípadne radcovi na družinovke
  2. prevodom na náš zborový účet vedený v Mbank na

                                                                 číslo účtu: 520700 - 4204395823/8360
                                                                 variabilný symbol: 3101
                                                                 správa pre prijímatela: meno a priezvisko dieťaťa

Tešíme sa na vás a veríme, že aj v budúcom roku spolu zažijeme kopec neopakovateľných zážitkov :).

 

Deti, ktoré sa stanú členmi až v druhej polovici roka 2014 (doregistrácia):

Každé dieťa, ktoré sa k nám pridá až na začiatku školského roka, teda v septembri, je taktiež povinné zaplatiť registračný poplatok. V tomto prípade však platí znížený registračný poplatok vo výške 20€. Túto čiastku je potrebné uhradiť do 30.09.2014 vyššie uvedenými spôsobmi.

 

Z čoho sa skladá registračný poplatok zboru 50€:

  1. Členský poplatok do Slovenského Skautingu na rok 2013: 7€ (poplatok za za osobu pre národnú úroveň - zasiela sa do BA.)
  2. Členský príspevok ma administratívne výdavky zboru na rok 2013: 3€ (hradí sa z neho poštovné náklady, registračný poplatok na 2%, poplatky za vedenie zborového účtu, iné administratívne výdavky)
  3. Členský príspevok do 12. zboru Scarabeus na rok 2013: 40€ (hradia sa z neho najmä výdavky na prenájom klubovní a skladov, menšie výdavky na akcie...)


Čo z toho má každý člen hradené?

  1. základné úrazové poistenie na každej skautskej akcii na Slovensku i v zahraničí, ktorá sa koná s vedomím skautského vodcu (všetky informácie o poistke a riešení poistných udalostí Vám radi poskytneme na ústredí - lucia.jakubikova@skauting.sk)
  2. 4x ročne časopis určený pre danú vekovú kategóriu (členovia 0 - 11 rokov: Džungľa, členovia 12 - 17 rokov: Skaut, členovia 18+: Médium) pozn.: v záujme ekológe a šetrenia, ako aj na základe mnohých vyjadrení posielame členom 18+ do jednej rodiny / na jednu adresu len jedno číslo Média. V prípade, ak máte záujem dostávať viac kusov pre všetkých roverov/dospelých skautov, napíšte nám na ústredie. Ďakujeme.
  3. zľavy vzťahujúce sa k skautskému preukazu (aktuálny zoznam a podrobnosti nájdete na webe SLSK)
  4. členský skautský preukaz: je platný len s aktuálnou fotografiou a členskou známkou platnou na príslušný kalendárny rok.
  5. povinné príspevky na klubovne a sklady, ktorých ročná prevádzka stojí zbor 1502,4€

 

Zvýhodnený členský poplatok pre národnú úroveň
Pre znevýhodnených členov ostáva registračný poplatok naďalej nezmenený - vo výške 1 €. Týka sa osôb v hmotnej núdzi, držiteľov preukazu ZŤP, detí a mladých ľudí v ústavnej starostlivosti, alebo osôb v špecifickej nepriaznivej sociálnej situácii a prijímajúcich sociálne služby.
Je potrebné priložiť k registrácii potvrdenie od Sociálnej poisťovne, úradu práce o hmotnej núdzi, resp. iný relevantný doklad, príp. čestné prehlásenie.


Členovia z viacdetných rodín (rodina s 3 a viac registrovanými deťmi do 18 rokov) budú mať aj v roku 2013 nárok na zvýhodnenú výšku členského - registračný poplatok bude v tomto prípade vypočítaný podľa nasledovného kľúča:

prvé dieťa – 7 €; druhé dieťa – 7 €; tretie dieťa a každé ďalšie dieťa – 1 €

(Príklad: rodina s 3 deťmi do 18 rokov = 7+7+1 = 15 €, alebo rodina s 5 deťmi = 7+7+1+1+1 = 17 €)

K zvýhodnenému členskému poplatku sa viažu v plnej miere všetky oprávnenia vychádzajúce z riadneho členského poplatku (úrazové poistenie, časopisy, zľavy na preukaz)